UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over Wajong
Werken Interview

Wat Wajongers willen weten van staatssecretaris Van Ark

Staatssecretaris Tamara van Ark beantwoordt vragen die Wajongers haar stelden via het Wajong-forum. 

keer gelezen
1025

Op het Wajong-forum hebben Wajongers vragen ingediend voor staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Veel Wajongers maken zich zorgen over de veranderingen die Van Ark wil doorvoeren in de Wajong. In een kort interview gaf Van Ark al antwoord op een aantal vragen. Omdat ze niet alle vragen in één keer kon beantwoorden, gaf ze per mail reactie op de nog openstaande vragen. 

LET OP!

Vanaf 1 januari 2021 veranderen de regels voor de Wajong en lijken de verschillende soorten Wajong (oude Wajong, Wajong2010 en Wajong2015) meer op elkaar. Het kan zijn dat de Wajong-informatie hieronder niet meer helemaal actueel is. Kijk op uwv.nl/veranderingenwajong wat de veranderingen voor jou betekenen.

‘Het kabinet wil dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven en dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan de maatschappij.’

Wil je weten wat Van Ark op de eerdere vragen heeft geantwoord? Lees dan eerst het artikel ‘Staatssecretaris beantwoordt vragen Wajongers’.

Vraag van forumlid Zendall50 

U schrijft dat werken moet lonen als je Wajong hebt. Ik ben heel blij dat het me gelukt is werk te vinden en te behouden. Vooral het financiële gedeelte is iets wat me heel veel stress geeft. Elke cao-aankondiging die ik krijg vanuit mijn werkgever (in het onderwijs) geeft me heel veel angsten. Er komt een klein beetje bij, maar wat betekent dit voor mij? Soms kan er een eenmalig bedrag vanuit de cao worden uitbetaald, of er komt op een andere manier een eenmalig extraatje. Deze kan ik niet weigeren als ze verplicht moeten worden uitbetaald vanuit een nieuwe cao. Alleen, deze extraatjes kosten me vaak veel geld omdat het betekent dat eenmalig je toetsingsinkomen veel hoger is. Bijvoorbeeld als je al een poosje in dienst bent en je krijgt net als al je collega's extra salaris uitbetaald. Ik krijg dan een periode veel minder uitkering en vaak ook minder toeslagen. Dus die beloning wordt een flinke boete. Is daar wat aan te doen?’

Antwoord Van Ark op Zendall50

‘Ik kan me goed voorstellen dat het wrang is dat iemand een eenmalig bedrag gelijk moet inleveren. Ik snap de verontwaardiging daarover. Binnen de huidige wetgeving is het niet mogelijk om extra’s boven het maandinkomen, zoals bijvoorbeeld bonussen en gratificaties, volledig vrij te stellen van verrekening met de uitkering. Daarom ben ik met UWV in overleg om uit te zoeken of er toch een manier is om die extra’s te houden.’ 

Vraag 1 van forumlid Jan: uitgangspunten Wajong

‘Ik ervaar het voorstel als ongestructureerd en kan de logica niet volgen. Welke uitgangspunten zijn er bij de huidige Wajong (oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015)? En welke uitgangspunten verdwijnen, blijven of komen erbij in het voorstel? En welke voorstellen sluiten dan aan bij welk(e) uitgangspunt(en) in het voorstel?

Antwoord vraag 1 van Ark

‘De regels voor inkomensondersteuning voor mensen in de oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015 wil ik verbeteren en eenvoudiger maken. De regels zijn er voor de mensen, niet andersom. Ik heb een wetsvoorstel gemaakt met maatregelen die er onder meer voor moeten zorgen dat (meer) werken loont. Voor mij staat voorop dat mensen met een Wajong-uitkering zeker moeten zijn van inkomensondersteuning. Zij moeten geholpen worden bij het hebben en houden van werk, zich kunnen ontwikkelen en worden beloond als ze meer gaan werken.’

Vraag 2 Jan: subjectieve beoordelingen/bepalingen

‘Er zitten nogal wat subjectieve beoordelingen/bepalingen in het traject, denk aan beoordeling op arbeidsvermogen, type re-integratietrajectbepaling, de loonwaardebepaling, vaststelling begeleidingsnoodzaak, externe of interne jobcoachbepaling. Hoe wordt voorzien in een terugkoppeling geven als de beoordelingen/bepalingen onjuist waren? Hoe wordt voorkomen dat te veel subjectiviteit over het hele traject ontstaat? En hoe wordt voorkomen dat te veel verschil voor de mensen met ongeveer dezelfde omstandigheden en beperking/chronische ziekte/stoornis ontstaat?’

Antwoord vraag 2 Van Ark

UWV kent een zorgvuldige procedure voor een goede beoordeling van de arbeidsongeschiktheid en het opnieuw beoordelen bij bezwaar. Ook voor het vaststellen van de inzet van jobcoaching heeft UWV een zorgvuldige procedure. Op die manier worden subjectieve beoordelingen zo veel mogelijk voorkomen.’ 

Vraag 3 Jan: opleiding jobcoach

‘Voor een jobcoach tijdens een re-integratietraject en voor externe en interne jobcoaches tijdens werk bestaan geen opleidingen binnen het reguliere onderwijs. Komen deze er en wanneer?’

Antwoord vraag 3 Van Ark

‘In het onderwijs zijn diverse opleidingen tot jobcoach beschikbaar. Daarnaast bestaat er een beroepsvereniging voor jobcoaches en heeft UWV kwaliteitseisen gesteld aan jobcoachorganisaties om jobcoaching te mogen toepassen.’

Vraag 4 Jan: budgetverdeling professionals en Wajongers

‘Hoe wordt voorkomen dat een steeds groter wordend deel van het budget gaat naar professionals en een steeds kleiner wordend deel als inkomen naar mensen met een Wajong?

Antwoord vraag 4 Van Ark

‘De uitgaven aan de uitkeringen voor mensen met een Wajong-uitkering staan los van de uitvoeringskosten zoals uitgaven aan re-integratie en voorzieningen. Extra investeringen in professionals hebben daarom geen negatieve gevolgen voor het inkomen van mensen met een Wajong-uitkering.’

Vraag 5 Jan: loonwaarde

‘In het voorstel wordt het inkomen van mensen met een Wajong vooral gebaseerd op de loonwaarde. Komt er een minimum loonwaardepercentage?’

Antwoord vraag 5 Van Ark

‘Nee, het loonwaardepercentage wordt gebaseerd op de uitkomst van de loonwaardemeting. UWV stelt bij loondispensatie periodiek de loonwaarde van werkende Wajongers vast. Dit gebeurt op vaste momenten, maar een Wajonger heeft ook het recht om tussentijds UWV te verzoeken opnieuw de loonwaarde vast te stellen.’

Vraag 6 Jan: effect wetsvoorstel financieel behoeftigen

‘De Wajong-uitkering werkt met voorschotten. Veel mensen met een Wajong hebben geen contracten voor onbepaalde tijd. Dit geeft wisselende inkomsten. Wat is het effect van het voorstel op hoogte en aantal nabetalingen en betalingsregelingen en mensen die in de schuldsanering komen? Wat is het effect van het voorstel op economische thuis- en daklozen (door geldgebrek)?’

Antwoord vraag 6 Van Ark

‘Het bedrag dat iemand aan aanvullende uitkering ontvangt, blijft ook bij de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning afhankelijk van het inkomen. Als het inkomen afwijkt van de verwachting of er sprake is van wisselende inkomsten, dan zal ook bij de geharmoniseerde regeling van inkomensondersteuning sprake zijn van herberekening. En waar nodig nabetaling of terugvordering plaatsvinden. De nieuwe regels maken het eenvoudiger om vast te stellen wat het effect is van een toenemend loon op de hoogte van de uitkering. UWV schenkt in de uitvoering veel aandacht aan het verrekenen van inkomen met de uitkering en de duidelijke communicatie hierover naar de Wajongers toe.’

Vraag 7 Jan: inzicht gevolgen persoonlijke situatie

‘Hoe krijgen mensen met een Wajong-uitkering op een makkelijke manier inzicht in wat er voor hen persoonlijk verandert?’

Antwoord vraag 7 Van Ark

‘Ik vind het van belang dat de wijzigingen voor mensen duidelijk zijn. Het ministerie SZW is daarom met UWV, Wajongers en vertegenwoordigers van Wajongers in gesprek over hoe de wijzigingen het beste kunnen worden gecommuniceerd en hoe de doelgroep het meest effectief kan worden benaderd. Voor de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning wordt door UWV een online rekentool ontwikkeld aan de hand waarvan Wajongers de financiële gevolgen van bijvoorbeeld meer uren werken kunnen doorrekenen.’ 

Vraag 8 Jan: problematiek arbeidsmarkt en inkomen Wajongers

‘Persoonlijk heb ik er geen vertrouwen meer in dat deze veranderingen op een professionele manier worden ingevoerd. Er is veel te weinig werk bij beschut werk op de sociale werkvoorziening. Alleen de winstgevende onderdelen gaan over van de sociale werkvoorziening naar de gemeente en de rest blijft bij de sociale werkvoorziening. De grote druk die op mensen wordt gezet om aan het werk te gaan, leidt zelfs tot verslechtering van hun gezondheid. Draaideurbanen door de banenafspraak, waarbij ook nog gesjoemeld is om de cijfers van de banenafspraak op te poetsen. Lage loonwaarden ver onder het minimumloon. Bepaling loonwaarde is subjectief en resultaat van onderhandeling met werkgever en grote bandbreedte. Veel mensen die geen werk meer hebben. Weinig werk dat past bij waar je passie ligt, wat je in het leven belangrijk vindt en bij je mogelijkheden. Jonge mensen die thuis bij hun ouders moeten blijven wonen. Hele leven onder het minimumloon. Mensen die onder het sociaal minimum leven. Veel foute beoordelingen op arbeidsvermogen. Incapabele re-integratie jobcoaches en externe en interne jobcoaches. Bij samenloop van uitkeringen bij de ene uitkering wel arbeidsvermogen en bij de andere niet. Vastzitten in het hokje waar je in zit (werk, beschut werk, dagbesteding). Schommelend inkomen, veel onzekerheid en schulden door de terugbetalingen met soms thuis- of dakloosheid tot gevolg. Voelt u zich verantwoordelijk hiervoor? Hoe gaat u dit oplossen?’

Antwoord vraag 8 Van Ark

‘Hoewel er steeds meer mensen met een beperking een baan vinden, vind ik dat er nog veel te veel mensen ongewild aan de kant staan. Uit onderzoeken en alle gesprekken die ik heb gevoerd blijkt dat er knelpunten zijn die dringend om een oplossing vragen. Ik heb daarom een brede agenda “Breed Offensief” gepresenteerd om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Een agenda die het simpeler moet maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen; met voorstellen om werk meer te laten lonen; waarbij werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker weten te vinden en waarbij mensen niet alleen aan het werk komen, maar ook aan het werk blijven.

UWV zet in op een actieve en intensieve ondersteuning van alle Wajongers met arbeidsvermogen. De effectiviteit van de dienstverlening wordt in belangrijke mate bepaald door vakmanschap van de professionals. Ik ben daarom met UWV in gesprek over hoe en op welke manier UWV inzet op verdere professionalisering van de vakmensen (arbeidsdeskundigen en adviseurs intensieve dienstverlening) die uitvoering geven aan de activerende dienstverlening aan Wajongers. 

Voor mij staat voorop dat mensen met een Wajong-uitkering zeker moeten zijn van inkomensondersteuning. Zij moeten geholpen worden bij het hebben en houden van werk, zich kunnen ontwikkelen en worden beloond als ze meer gaan werken.’

Vraag 9 Jan: economisch mindere tijden 

‘Nu gaat het economisch goed, maar de crisis heeft geleerd dat er harde bezuinigingsmaatregelen worden genomen voor mensen met een Wajong als het minder gaat; dit is nu nergens ondervangen en bij een volgende crisis zal het er slecht uitzien voor de mensen met een Wajong of afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe wordt dit structureel ondervangen in het voorstel?’

Antwoord vraag 9 Van Ark

‘Werk is belangrijk voor mensen. Het geeft mensen bestaanszekerheid, een inkomen, het zorgt voor contacten en uitdagingen. Dit geldt zeker ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoewel er steeds meer mensen met een beperking een baan vinden, staan er ook nog veel te veel mensen aan de kant. Daarom is de banenafspraak gemaakt voor 125.000 banen. Het gaat om banen bij reguliere werkgevers. Veel meer mensen met een arbeidsbeperking kunnen zo laten zien wat zij in hun mars hebben. Dit brengt de inclusieve arbeidsmarkt een stap dichterbij.

Voor mij staat daarnaast voorop dat mensen met een Wajong-uitkering zeker moeten zijn van inkomensondersteuning. De hoogte van de uitkering blijft met het voorstel onveranderd. De uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon. Dit is 75% voor de Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.’

Vraag 10 Jan: minder chronische zieken en gehandicapten

‘Welke maatregelen gaat u nemen zodat er minder mensen met een beperking/chronische ziekte/stoornis ontstaan en dat mensen met een beperking/chronische ziekte/stoornis beter worden?’

Antwoord vraag 10 Van Ark

‘Aan het ontstaan van beperkingen, chronische ziekten en stoornissen kan ik helaas niks doen. Wat ik wel kan doen is ervoor zorgen dat Wajongers zeker zijn van inkomensondersteuning, dat zij begeleid worden bij het vinden of behouden van werk en dat zij de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen.’ 

Vraag 11 Jan: sociale werkvoorziening en oudere Wajongers

‘De sociale werkvoorziening is erop gebaseerd dat winstgevend werk door mensen die wat beter zijn wordt gecompenseerd door niet winstgevend werk door mensen die wat minder zijn. Als alleen beschut werk overblijft, hoeveel gaat dit dan extra kosten?

Mensen met een Wajong die bij de sociale werkvoorziening werk(t)en en ouder zijn dan 50 jaar hebben praktisch allen arbeidsvermogen gekregen zonder dat er naar hun dossier is gekeken. Als deze groep sneller veroudert en eerder doodgaat plus dat ouderen minder makkelijk werk krijgen, hoe krijgen ze dan een niet-complex, fatsoenlijk inkomen als er geen werk meer is voor hen? Ze hebben vaak al een groot deel van hun leven wel gewerkt en bijgedragen. En wat vindt u dan een fatsoenlijk inkomen?’

Antwoord vraag 11 Van Ark

‘Net als reguliere werknemers zijn Wajongers die werken in de sociale werkvoorziening via de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) verzekerd tegen inkomensverlies vanwege uitval bij ziekte. Daarnaast kan op verzoek ook een herziening van de beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd worden. 

Het kabinet wil dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven en dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan de maatschappij. Werk biedt namelijk meer dan alléén inkomen; het biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten. Belangrijk instrument daarbij is de afspraak over extra banen in de markt en bij de overheid: de “banenafspraak”. Als mensen (tijdelijk) niet in staat zijn om te werken, kunnen zij rekenen op inkomensondersteuning op basis van de Participatiewet of op basis van de Wajong als zij duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.’ 

‘De regels voor het eindigen en herleven van het recht op Wajong worden aangepast zodat Wajongers langer kunnen terugvallen op de Wajong-uitkering bij toegenomen arbeidsongeschiktheid’

Vraag van forumlid Loekarin

‘Ik zou graag specifiek een toelichting ontvangen op de combinatie van (afschaffing van) het maatmanloon, het nauwelijks toekennen van een officiële medische urenbeperking, en het feit dat in de praktijk veel mensen met een beperking vanwege die beperking minder dan 40 uur per week werken, vaak 12-24 uur per week.

Iets concreter: Denk aan de groep die al ziek/beperkt/gehandicapt is VOOR het werken in een (nieuwe) baan. Zoals Wajongers die gaan werken. Die doen dat vanuit een situatie waarin ze al ziek/gehandicapt zijn bij aanvang van de nieuwe functie.

Klopt het dat deze groep, als ze ziek worden of uitvallen in hun werk, een beroep moeten doen op de Ziektewet en niet op de Wajong? Omdat ze dan immers werknemer zijn?

Wat nu, als je verstandig omgaat met je gezondheid, of misschien gewoon voorzichtig bent, en al bij voorbaat minder uren gaat werken, omdat je denkt of weet dat je niet meer uren aankunt? Die groep heeft een probleem. Die groep wordt 'gestraft' voor de eigen verstandigheid of voorzichtigheid, of voor het goede gedrag van rekening houden met wat je aankunt. Gestraft met een lager loon, zonder recht op Ziektewet en ook zonder recht op aanvulling vanuit de Wajong, omdat (de berekening op basis van) het maatmanloon is afgeschaft. Terwijl, als je over je eigen grenzen zou gaan, of je gezondheid zou negeren, of als je minder zelfinzicht hebt, en je gaat wel gewoon 40 uur per week werken, en daarna toch blijkt dat je het niet aankunt, je wel onder de Ziektewet valt (en dan wel weer het maatmanloon een rol speelt, want de Ziektewet is afgeleid van het echte salaris horend bij je functie). Heb ik dit zo goed begrepen? Bent u het met me eens, dat dit krom is?’

Antwoord Van Ark op Loekarin

‘Net als reguliere werknemers zijn Wajongers die werken via de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) verzekerd tegen inkomensverlies vanwege uitval bij ziekte. De Wajong is in dat geval aanvullend naast de WIA. De Wajong wordt uitbetaald, voor zover deze de uitkering op grond van de WIA overtreft. Als iemand uit zichzelf minder gaat werken in plaats van zich ziek te melden, is het niet mogelijk om in de WIA te komen. 

Met het wetsvoorstel worden de regels voor het eindigen en herleven van het recht aangepast zodat Wajongers langer kunnen terugvallen op de Wajong-uitkering bij toegenomen arbeidsongeschiktheid.’

Vraag van forumlid tt

‘Er is een grote groep Wajongers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Deze groep krijgt een Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon. In de memorie van toelichting bij de internetconsultatie vereenvoudiging Wajong staat het volgende: “Niet uit te sluiten valt dat een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte toch betaalde arbeid gaat verrichten. In dat geval worden inkomsten tot 20% van het wettelijk minimumloon verrekend met de hoogte van de uitkering (0,75*G – I). De kans dat iemand vanuit de groep DGA (duurzaam geen arbeidsvermogen, red.) aan het werk gaat is klein, omdat DGA is uitgesloten van onder andere de inzet van loondispensatie en jobcoaching.”

Met andere woorden: als er inkomsten zijn die minder dan 20% van het minimumloon zijn, worden die volledig ingehouden op de uitkering. En de overheid stelt dat de kans dat iemand die DGA is aan het werk gaat klein is. Zou de uitkering van deze groep dan niet structureel hoger moeten worden dan de 75%?

De overheid stelt zelf dat de kans dat deze groep aan het werk komt klein is. 75% van het minimumloon is niet veel, zeker niet omdat deze groep vaak hogere (zorg)kosten heeft door ziekte/handicap/beperking. En deze groep kan, over het algemeen genomen, dat inkomen dus niet aanvullen via werk. Een netto Wajong van 75% is alleen ietsje hoger dan de bijstand omdat de jonggehandicaptenkorting bestaat, zonder deze korting zou de uitkering netto zelfs lager zijn. Deze groep is dus, over het algemeen genomen, levenslang gebonden aan een zeer laag inkomen, een bestaansminimum, vaak gepaard met hoge kosten. Men heeft niet structureel recht op allerlei kwijtscheldingen want dat is per gemeente verschillend. Ook is er wel de mogelijkheid voor een verhoogde Wajong, maar daarvoor zijn specifieke voorwaarden waar niet iedereen aan zal voldoen, terwijl er wel vaak structureel hogere kosten zijn.’

Antwoord Van Ark op tt

‘Het kabinet heeft continu aandacht voor de inkomenspositie van mensen met een laag inkomen. De uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen is 70% van het wettelijk minimumloon. De uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen is daarmee ongeveer gelijk aan die van jonggehandicapten in de Participatiewet, vanuit de gedachte dat beide groepen jonggehandicapten zijn met arbeidsmogelijkheden. Ze vallen beide onder de banenafspraak. Voor Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, is de uitkering 75% van het wettelijk minimumloon. Dit bedrag is hoger dan het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om in de kosten voor levensonderhoud te kunnen voorzien. Afhankelijk van de persoonlijke situatie hebben mensen daarnaast recht op toeslagen.’

Gepubliceerd op: 26-06-2019

Reacties

Door Xle op dinsdag 2 juli 2019, 14:59

Jammer dat ik te laat hier van wist ik heb best wel wat vragen. 1. Hoe komt het dat mensen die met een ziekt worden geboren dat zij maar 70%-75% van minimum loon krijg dus voor altijd in armoede leven maar mensen die een paar jaar gewerkt hebben dan 75% van laatst loon krijgen en dus nooit iets te kort komen? 2. Hoe kom het dat als je werkt netto geen winst maak omdat je reiskosten maakt en dan geen huurtoeslag enzo meer krijgt of korting op afvastofheffing en waterschap. 3. Nu word ik gedwongen om te werken om wat exta geld te krijgen hoewel dit niet goed is voor mijn gezondheid.

Door UWV Webcare op woensdag 3 juli 2019, 14:01

Hallo Xle,

Ik lees dat je graag nog een aantal vragen aan staatssecretaris van Ark had gesteld.

Vind je het goed dat ik nu jouw vragen beantwoord? Hieronder lees je puntsgewijs mijn antwoorden.

1: Binnen jouw eerste vraag vergelijk je de uitbetaling van een inkomensvoorziening, de Wajong-uitkering, met de uitbetaling van een werknemersverzekering. Het uitgangspunt voor deze twee uitbetalingen is heel verschillend. Waar bij de één het uitgangspunt is om een voorziening te geven wanneer iemand niet kan werken, is bij de ander het uitgangspunt dat je verzekerd bent voor inkomensverlies wanneer je niet meer of minder kan werken dan voorheen. Dit betekent dat je de beide uitkeringssituaties ook niet met elkaar kunt vergelijken. Uiteraard mag je hier wel een mening over hebben.

1 van 3

Door UWV Webcare op woensdag 3 juli 2019, 14:02

2 van 3

2: Maak je reiskosten omdat je met het openbaar vervoer of met de auto naar je werk gaat? Dan kun je deze reiskosten vaak via je werkgever vergoed krijgen. Een werkgever is echter niet wettelijk verplicht om jouw reiskosten te vergoeden. Wel is een werkgever verplicht om de afspraken, die in jouw cao of arbeidscontract staan, na te komen. Is een vergoeding voor gemaakte reiskosten voor jou een 'must' om maandelijks rond te kunnen komen, dan is het verstandig om dit te bespreken met jouw werkgever.

Door UWV Webcare op woensdag 3 juli 2019, 14:02

3 van 3

3: In Nederland is geregeld dat iedereen in zijn eigen primaire levensbehoefte moet kunnen voorzien. Hiervoor is een sociaal minimum vastgesteld, afhankelijk van o.a. je leeftijd en leefsituatie. Daarnaast zijn er toeslagen waar je aanspraak op kunt maken als je eigen inkomen onder dit minimum komt.

Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen met een uitkering, het moeilijk is om van dit minimum rond te kunnen komen. Vooral wanneer werken geen optie is. Vaak helpt het om een goed inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven. Het Nibud heeft veel informatie om je te helpen een persoonlijk budget te maken en vast te houden. Kun je door werken niet je eigen inkomen verhogen, mogelijk heb je wat aan deze informatie om met het budget wat je hebt rond te komen.

Ik wens je een hele fijne dag toe!

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Door andre op dinsdag 23 juli 2019, 19:02

Ik heb eigenlijk ook een korte vraag. Wanneer is deze nieuwe wet een absolute zekerheid. Is de wet bijvoorbeeld al door de tweede en eerste kamer gekomen. Als dat niet het geval is dan zou ik graag willen weten wanneer de wet behandeld gaat worden, zodat ik het debat kan volgen. Als ik het gemist heb, is er dan iemand die me een linkje zou kunnen sturen met een video?

Door UWV Perspectief op woensdag 24 juli 2019, 15:01

Beste Andre,

De wet is een absolute zekerheid als de Tweede én Eerste Kamer akkoord zijn. Het is nog niet bekend wanneer de Vereenvoudiging van de Wajong wordt behandeld in de Tweede Kamer. Dit zal ergens tussen september en december 2019 gebeuren.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/29/aanpassing-regel…

Door Jans op vrijdag 25 oktober 2019, 16:03

Met de nieuwe wetsvoorstel om de hoek is er toch één vraag vanuit mijn kant.

Nu is het zo als je 15u pw werkt /2 dagen in de voortgezette werkregeling ( die gaat vervallen) dan verdien je ermee zo'n €600 bruto met een normaal uurloon volgens het wetterlijk uurloon en krijg je vanuit de wajong volledig tot het WML betaald €1600 bruto.

Nu verlies je je baan en pas na bijv. 6 maanden vind je werk dus je regeling is vervallen.

Deze werkgever zegt, je kan 15u pw werken en ik betaal je gewoon het uurloon wat er voorstaat, wetterlijk uurloon. Kortom, je zal in de situatie nu precies het zelfde verdienen als voor de wijziging.

Krijg je dan alsnog het zelfde wajong bedrag als voor deze wijziging? Of gaan ze dan je wajong korten??

Door UWV Webcare op maandag 28 oktober 2019, 14:43

Hallo Jans,

Op dit moment staan we aan de vooravond van het debat waarin de tweede kamer de plannen van de staatssecretaris gaat bespreken. Het is dus nog maar de vraag óf er wel iets gaat veranderen. Op het moment dat de voorstellen aangenomen en definitief zijn gaan wij uiteraard bekijken wat dat in individuele gevallen betekent voor de uitkering van onze klanten.

Met vriendelijke groet,
Harold
UWV Webcareteam

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord